• Hulín - dobré město pro život

    Váš kandidát na starostu

    kandidátní listina   č.5

    Mgr. Roman Hoza

 

Plnění volebního programu z roku 2010

Naše hlavní cíle zůstávají podobné

• spokojený občan

• moderní město k příjemnému, plnému, kvalitnímu, zdravému a bezpečnému životu

• hospodárné využívání prostředků veřejných rozpočtů a péče o majetek města

• plánovaný rozvoj města

• aktivní získávání dotačních finančních prostředků z různých zdrojů

• prezentace města

• vzdělané, kulturní a zdravé město s otevřenou a komunikující radnicí


Náš domov příjemnější pro život - další krok...

Hlavní úkoly pro splnění cílů v jednotlivých oblastech


Finance

• optimalizovat úvěrové zatížení města (přeúvěrovat rozmělněné splátky)

Přeúvěrování nebylo provedeno, nebylo výhodné, poskytnuté úvěry byly tehdy velmi výhodně úročeny díky jednání s bankou. Úvěry se řádně splácí.

• zdroje hledat v úsporách a promyšlených investicích

Prioritně se investovalo do zateplení veřejných budov, došlo k výrazným úsporám nákladů za energie. Jen u školy to bylo téměř 50 %, Město provádí tzv. energetický management, který generuje také úspory v oblasti energií, nakupuje elektřinu ve spojení s dalšími městy přímo aukcí na burze, což umožňuje minimalizovat náklady na elektřinu. Díky systému tepelného hospodářství v režii městem vlastněné společnosti SATE s.r.o. mohla být provedena rekonstrukce kotelny v Základní škole, která přinese další úspory energií. Kotelna byla osazena kogenerační jednotkou, které pro potřeby školy vyrábí kromě tepla zároveň elektřinu a má výrazně pozitivní vliv na snížení emisí. Řada poměrně vysokých investic byla provedena díky jednáním, které město vedlo zejména v souvislosti se stavbou dálnice s ŘSD a firmami, které se na pracích podílely. Mezi největší patří oprava opěrných zdí, která stála 25 mil Kč, které tím pádem město ušetřilo. Další takto provedené práce byly rekonstrukce včetně zateplení budovy školy v Záhlinicích a vybudování komunikace kolem hřiště.


Bydlení a výstavba

• připravit prodej pozemků a vybudování základní infrastruktury v lokalitě u fotbalového hřiště v Záhlinicích, v Hulíně u Podstávku a začít jednání s majiteli vytipovaných pozemků o spolupráci

Pro lokalitu v Záhlinicích byla schválena zastavovací studie, momentálně je hotová její alternativa, stejně tak existuje v lokalitě „zahrádek u TOSu“, nedošlo zde však zatím k dohodě s vlastníky pozemků.

• jako pomoc mladým rodinám obnovit fungování Fondu rozvoje bydlení - možnost krátkodobých půjček na opravy bytů

Fond nebyl obnoven také z důvodu, že Státní fond rozvoje bydlení byl dlouhodobě pasivní, až v současnosti rozvíjí nabídku dotačních titulů.

• rekonstrukce místních komunikací - v Záhlinicích Nová ulice, Včelín, U Stavu

Ve všech těchto ulicích jsou provedeny. U Stavu se bude ještě pokračovat ve vedlejších ulicích, ale až po rekonstrukci plynovodu, také částečně na náklady RWE.

• opravy dalších budov v majetku města v návaznosti na energetický audit města - zateplení, výměna oken, regulace spotřeby energií - Středisko pro volný čas, Sportovní areál

V současné době jsou zatepleny všechny užívané veřejné budovy ve vlastnictví města, což přineslo významnou úsporu prostředků vynakládaných na teplo. Např. u základní školy více než 40%!


Bezpečnost

• další prohloubení spolupráce s PČR

Významně se posunula spolupráce, policie byla vybavena technickými prostředky pro využívání kamerového systému města, služebna monitorem pro sledování kamer a hlídka tabletem z téhož důvodu, aktuálně se řeší jednotlivé případy vandalství a jsou hlášeny problémové lokality.

• nesmiřitelný boj proti vandalismu

Rychleji se řeší také případy v přestupkovém řízení a v této věci se díky osvětě daří zvyšovat aktivitu občanů.

• důsledné uplatňování vyhlášek města o veřejném pořádku včetně uplatňování vyplývajících sankcí

Tady jsou a vždycky budou rezervy :-).

• zřízení kamerového systému v problematických lokalitách města

Kamerový systém byl rozšířen o kamery u základní školy a na sídlišti Sadová, v letošním roce vybavena hlídka PČR tabletem s připojením na kamerový systém a vybavení pro sledování kamer na policejní stanici.

• vyhradit podle možností na hlavní silnici po jejím převodu do nižší třídy pruhy pro cyklisty

Zatím to není možné, záležitost je kompetencí ministerstva dopravy a Zlínského kraje.

• realizovat projekty zaměřené na etickou výchovu dětí a mládeže se zaměřením na vztah k obci a majetku obce

Město jako zřizovatel těsně spolupracuje se školou a výukové programy a aktivity tohoto typu mají prioritu a podporu.

• podporovat činnost Sdružení dobrovolných hasičů a dále zlepšovat jejich vybavení a zázemí

Bylo vybudováno nové sociální zařízení ve zbrojnici SDH Záhlinice, postupně je opravováno další zázemí pro činnost SDH, město podporuje činnost mladých hasičů v požárním sportu.

Složitá situace zbrojnice SDH Hulín, vyplývající ze sporu o areál Unitexu, se řeší ve spolupráci s Pilanou a.s. Zásahová jednotka včetně techniky bude od podzimu užívat prostory ve zbrojnici SDH Pilana, která ruší vlastní zásahovou jednotku. Jsou zde významně lepší podmínky, zejména sociální zařízení, které ve stávající zbrojnici chybí. Stará zbrojnice na náměstí bude nabídnuta k jinému využití.Životní prostředí

• pro snížení hlučnosti a prašnosti ze silničního provozu na budoucích komunikacích D 1 a R 55 začít s výsadbou lesoparku v lokalitě Nivky - získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Lesopark Nivky je zrealizován, je vysoce hodnocený odbornou veřejností, jako vydařený realizovaný projekt, další podobný projekt se momentálně realizuje díky jednání s Pozemkovým úřadem, který tuto akci investuje. Bude to další kus zeleně, který časem odchytne část hluku a prachu z provozu R55.

• dále obnovovat zeleň v centru města a na sídlištích

Probíhá průběžně, za každý vykácený strom bývá požadována náhradní výsadba, byly vysázeny dvě aleje ovocných stromů, jsou vytipována další místa pro akce „Zasaď si svůj strom“. Zeleň se obnovuje i v rámci realizovaných regenerací sídlišť. Bude se to týkat i náměstí.

• vyloučit kamionovou a ostatní těžkou dopravu z centra města

Není to v kompetenci radnice, ale apeluje se neustále na kompetentní orgány zejména ŘSD a ZK.

• zlepšení systému třídění odpadu včetně rozboru ekonomiky a produktivity separace prostřednictvím RESO

Systém separace je funkční a postupně se rozvíjí. Přibylo sběrných míst a nádob a díky dotaci bylo pořízeno 500ks domácích kompostérů pro snížení objemu biosložky v popelnicích.

• připravit systém třídění bioodpadů

Byl zaveden kontejnerový sběr bioodpadu a posíleno třídění biosložky nákupem 500 ks kompostérů.

• vzhled města - úklid, výzdoba, podpora soutěže a občanských iniciativ v této oblasti

Byla obměněna výsadba okrasných záhonů, zřízeny pokusně nové květinové záhony a květinové truhlíky. Postupně se revitalizuje městská zeleň na sídlištích.

• provést základní protipovodňová opatření v rámci kompetence města

Byl vyčištěný potok Žabínek, spoluprácuje se s Povodím Moravy na údržbě koryta Rusavy, rekonstrukce břehů apod.

• usilovat o další opatření k eliminaci povodňových rizik s ostatními kompetentními organizacemi (Povodí Moravy, Ředitelství silnic a dálnic)

viz výše

• přijmout opatření k zabezpečení nočního klidu

Byla přijata vyhláška, konzultována s PČR a jejím prostřednictvím kontrolována. Vymahatelnost dodržování je ale nízká.


Zdravotnictví a sociální služby

• udržet alespoň současný stav nabídky zdravotnické péče pro občany města

Ve městě je dostupná široká nabídka zdravotních služeb včetně rehabilitace.

• dále zlepšit vztahy a komunikaci s lékaři působícími na území města

Vztahy s lékaři jsou na dobré úrovni.

• dále podporovat rekreačně preventivní činnosti a služby pro občany města pro podporu zdravého životního stylu

Jsou realizovány a podporovány aktivity tohoto typu, vytvářeno zázemí pro sport a zdravý životní styl, probíhají i osvětové akce s tímto obsahem v knihovně apod. (nově je vybudován fitnesspark, opravena podlaha v tělocvičně, dráha pro bikery atd.).

• rozvíjet těsnější spolupráci s K-centrem na minimalizaci zdravotních rizik spojených s užíváním drog

Město podporuje finančně činnost K-centra a spolupracuje aktivně s jeho pracovníky v odborné komisi pro plánování sociálních služeb s prioritou v této oblasti.

• rozšiřovat postupně nabídku sociálních služeb poskytovaných DECENTem

Město podporuje činnost DECENTu a chce dál provozovat dětské jesle jako pomoc mladým rodinám s dětmi, dále se rozvíjí nabídka sociálních služeb i ve spádovém správním obvodu (Pravčice, Břest).

• s pomocí místních firem pořídit sociální automobil pro přepravu seniorů k lékaři apod.

Automobil byl pořízen a je využíván jako rozšířená nabídka sociálních služeb.

• realizace dotovaných projektů v oblasti zdravotní a sociální a další vzdělávací akce pro seniory

Je podporována osvětová a vzdělávací činnost v této oblasti i prostřednictvím podpory takto zaměřených neziskových organizací.


Školství a vzdělávání

• prostřednictvím samosprávy ve škole se snažit zvýšit aktivitu školy v oblastech získávání grantových prostředků a přípravě výchovně vzdělávacích programů

Škola získává úspěšně finanční prostředky z různých zdrojů, z programu „Peníze do škol“, z nadací a od privátních sponzorů. Město podporuje také činnost SPRDŠ, kterému se daří také získávat pro školu materiální a finanční dary.

• podílet se jako zřizovatel na programech orientovaných na etickou výchovu se zaměřením na potlačování sociálně-patologického chování dětí

Realizuje se podporou aktivit školy, např. vytvořením centra environmentální výchovy na školním pozemku (včetně rekonstrukce budovy) a podporou dalších aktivit školy. Podobné programy realizuje Středisko volného času jako primární pravenci sociálně patologických jevů.

• dokončit rekonstrukci školní zahrady, vytvořit středisko výchovy k ochraně životního prostředí a výchovy k zdravému životnímu stylu pro žáky i ostatní veřejnost

Viz výše, prostory školní zahrady a budovy jsou využívány školou a zároveň Českým svazem ochránců přírody, Svazem žen a dalšími NO k pořádání výstav a vzdělávacích akcí, podporujeme projekt Zdravá škola apod.

• podporovat a rozšiřovat aktivity ve vzdělávání a osvětě, dále podporovat „univerzitu třetího věku“

Funguje Akademie třetího věku, velkou roli v této oblasti naplňuje knihovna a její vzdělávací programy a také činnost Muzea Fr. Skopalíka. Město převzalo do přímé správy knihovnu, která byla vyhodnocena jako nejlepší knihovna ve Zlínském kraji roku 2014! Ta pořádá řadu besed a výstav, stejně jako KK.

• prostřednictvím grantového systému podpořit zvýšení aktivit v oblasti osvětové a vzdělávací činnosti neziskových organizací, poskytnout zázemí pro tuto činnost

Město poskytuje zázemí občanským aktivitám a NO (klub důchodců, svaz postižených civilizačními chorobami, dechovka, hudební skupiny ve zkušebnách atd.), podpora NO je systematizována a podporována finančně prostřednictvím Programového fondu města. Jeho zdroje dnes tvoří převážně rozpočet a v dalších letech už jen tento vzhledem k zákazu provozování výherních automatů na území města. Ročně se rozděluje cca 700 tis. Kč.

Velký vliv na zlepšení životního prostředí má postupná rekonstrukce kotelen provozovaných společností SATE, kterými se postupně výrazně snižují emise spalin ve městě. Realizovala také s pomocí dotací např. investici do solárního ohřevu vody, velký význam pro ekologii má nová účinnější kotelna včetně provozované kogenerační jednotky pro výrobu tepla a elektřiny.Kultura a sport, volný čas

• zlepšení podmínek na sportovním areálu - rekonstrukce tribuny, zateplení budovy

Budova je zateplena, vylepšeno zázemí pro kluby. Na rekonstrukci tribuny se nepodařilo zajistit dotační prostředky, je zpracováván projekt na její rekonstrukci.

• vybudovat další hřiště na sídlišti Sadová a Družba

Hřiště pro děti na sídlišti Sadová jsou vybudovaná, na Družbě budou realizovaná v rámci II. etapy regenerace sídliště nejpozději na jaře 2015.

• umožnit vybudování bikecrossové dráhy

Bikecrossová dráha je vybudovaní ve spolupráci s oddílem v parku za školou včetně „kopce“.

• pokračovat v plánovaných opravách kulturních památek za využití dotace z Fondu kultury Zlínského kraje

Postupně se pokračuje, bohužel zdroje Fondu kultury ZK jsou minimální, podstatně nižší než v minulých letech. Připravuje se projekt na opravu pomníku padlých u Břestu.

• prohloubit spolupráci s místní farností na opravě historických budov Kaplanky a fary jako významných historických památek ve městě

Spolupráce s farností se výrazně zlepšila, komunikace s panem farářem je výborná, město provádí pro farnost bezplatně údržbu travnatých ploch, nabízena byla i finanční podpora pro rekonstrukci farní zahrady, která trvá, byla však bez konkrétní odezvy. Farnost je podporována z rozpočtu města 150 tis. ročně. Dále je jí nabízena materiální a technická výpomoc.

• dále zvýšit podíl rozpočtu města pro financování sportovních a kulturních aktivit a dalších neziskových organizací prostřednictvím zavedeného grantového systému z Programového fondu města a zvýšit spoluúčast privátních finančních prostředků

Systém funguje velmi dobře, zdroje fondu se jen mírně změnily, přesto se drží výše na stejné úrovni (cca 700 tis. Kč) a usilujeme o její navýšení. Podpora sportu probíhá také jinou formou, a to tím, že prostřednictvím SAH příspěvková organizace zajištuje město zázemí pro sport a podobně KK zajišťuje zázemí pro kulturní aktivity NO. Důležité je také převzetí budovy Sokolovny do majetku města. To převezme náklady na provoz a bude zde vytvářet zázemí pro sportovce. Odlehčí se tím také Programovému fondu, který pokrýval cca 180 tis ročně právě provozní náklady Sokolovny. O tuto částku více se bude moci rozdělit mezi ostatní NO.

• podporu zaměřit na rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci primární prevence nežádoucího chování, a dále na aktivity mladých rodin a maminek s dětmi na mateřské dovolené

Zde je důležitá podpora činnosti SVČ, které tuto problematiku řeší. V této oblasti je podporována také aktivita ZŠ. Pro dětskou rekreaci město také provádí postupnou rekonstrukci letního dětského tábora Ondráš v Rajnochovicích.

• účelově přispívat na rozvoj městské knihovny zejména na širší obnovu knižního fondu - nákup knih

Knihovnu město organizačně vyčlenilo z KK a je nyní přímo řízena městem. Její náplň je bohatá ve více oblastech. Osvětové, vzdělávací a spolupracuje na organizaci kulturních akcí pořádaných městem (tedy mimo KK). Podíl financí na nákup knižního fondu se výrazně povýšil.

• podporovat další obnovu hanáckých tradic ve městě

To se podařilo velmi dobře prostřednictvím KK. Vznikl hanácký soubor, velkou roli v obnově tradic hraje také Muzeum Fr. Skopalíka a městská knihovna. I z těchto důvodů byla vyhodnocena jako nejlepší knihovna Zlínského kraje pro rok 2014.

• podporovat kulturní, sportovní a další společenské akce pořádané v rámci mikroregionu Jižní Haná

Mikroregion funguje spíše formálně. Pořádá několik tradičních akcí, největší jsou Hry seniorů

• podpořit aktivity soukromých subjektů v této oblasti

V oblasti kultury a sportu se soukromé aktivity objevují sporadicky. Prostor mají neziskové organizace např. Jiná kultura Hulín a dobrovolníci spolupracující s KK.


Doprava

• provést změnu typu hlavní komunikace na silnici II. třídy a vytěsnit těžkou a kamionovou dopravu z centra města

Toto rozhodnutí nezávisí na městě, ale na Ministerstvu dopravy a kraji, se kterým město v této věci jedná. Postupně se řeší zejména majetkoprávní vztahy k této komunikaci.

• dále spolupracovat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje na rekonstrukci opěrných zdí podjezdu na Holešovské ulici včetně chodníků

Rekonstrukce byla provedena, město tím ušetřilo 25 mil. Kč!!

• dále jednat a prosadit opravu cyklostezky do KM pro individuální alternativní dopravu do zaměstnání v části ulice Nerudova, protažení na Podstávek

Oprava a protažení cesty k Podstávku bylo provedeno.

• s městem Kroměříž dohodnout čištění a údržbu cyklostezky

Bylo dohodnuto s městem Kroměříž.

• pokračování v budování bezbariérových tras ve městě spojujících významná místa ve městě - (náměstí - Kulturní klub, náměstí - knihovna) s pomocí dotačních titulů Státního fondu dopravní infrastruktury

Byl podán projekt a žádost o dotaci, ale nebyl úspěšně podpořen. Řadu drobných oprav jsme provedli z vlastních prostředků a budou ještě řešeny v návaznosti na rekonstrukci náměstí.

• rozpracovat záměry tras cyklostezek v okolí města - Tlumačov - Záhlinice - Hulín kolem Traťové stanice

Cyklostezky a cyklotrasy byly opraveny a prosadili jsme navíc místo sypaných kvalitnější asfaltové povrchy na většině z nich. Pro cestu kolem „Traťovky“ jsme v rámci pozemkových úprav získali potřebné pozemky.

• po získání bývalé vlečky z majetku státu vybudovat náhradní příjezdovou komunikaci do areálu TOSHULIN

Zatím se nedaří jednání o dořešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům s Raab Karcherem, který nekomunikuje.


Zaměstnanost

• podpora využití připravených průmyslových zón

Vzhledem k ekonomické situaci nejsou zájemci o investování v těchto lokalitách, jediný plánovaný projekt byl ze strany investora zrušen.

• další využívání dlouhodobě nezaměstnaných ve veřejných službách

Město využívá 12-14 těchto pracovníků a úzce v této oblasti spolupracuje s Úřadem práce v Kroměříži.

• zaměstnávání sezónních pracovníků v oblasti služeb na údržbě města

Město zaměstnává potřebné brigádníky buď přímo, nebo podle potřeby prostřednictvím Kombyt Servisu nebo dalších příspěvkových organizací.


Veřejná správa

• systematizovat práci městského úřadu a jeho vnitřní strukturu

Byly provedeny personální a procesní audity většiny odborů a vyvozeny organizační a personální změny. Snížil se počet úředníků.

• dále prohlubovat a systematizovat úroveň informovanosti občanů prostřednictvím internetu

Informovanost je systémově řešena novou organizací těchto činností (zřízení oddělení podpory úřadu a péče o občany). Město má nové webové stránky, byla zřízena FB stránka města, do tohoto oddělení jsou zařazeny také pracovnice knihovny, muzea a činnost Hulíňanu. Úřad obměňuje postupně informační systém a rozvíjí aktivity směřující k dalšímu využití moderních informačních technologií, postupně dochází k elektronizaci úřadu.

• předávat pravidelně aktuální informace jednotlivých odborů úřadu

Informace jsou aktuálně zveřejňovány všemi prostředky.

• dále zkvalitnit služby a přístupnost úřadu občanům

Městský úřad je v Hulíně na rozdíl od mnoha dalších obcí otevřený občanům i mimo běžné „úřední dny“, řada tiskopisů je k dispozici v elektronické formě, je funkční platební terminál pro bezhotovostní platby poplatků, v prostorách je vytvářeno postupně příjemnější prostředí pro návštěvníky.

• zajistit bezplatně základní právní poradenství pro občany města

Městským právníkem je zajištěna primární právní pomoc.


Informace

• zkvalitnit toky informací z radnice směrem k občanům

Město má nové webové stránky, byla zřízena FB stránka města, příspěvky jsou aktuálně zveřejňovány. Měsíčník Hulíňan je distribuován zdarma do všech domácností.

• změnit zásadně systém vydávání měsíčníku Hulíňan - zdarma do všech domácností!

Je realizováno.

• prohloubit systém získávání informací od občanů formou dotazníků aj. - komunitní plánování

Provádí se v návaznosti na komunitní plánování, zpracování strategických dokumentů a jako podklady pro regeneraci sídlišť. Návratnost je však velmi nízká.

• využít dalších forem veřejné informovanosti, např. veřejně přístupný informační panel

Veřejný informační panel pro potřeby občanů i návštěvníků města bude realizován v rámci rekonstrukce náměstí.

• vydat pravidelně aktuální prezentační materiály města s využitím multimediálních prostředků

Potřebné propagační materiály jsou v přiměřeném rozsahu pořizovány (pro potřeby muzea, pro kulturní akce, pohlednice apod.).

• využít služeb Kulturního informačního střediska Mikroregionu Jižní Haná v Tlumačově

Je využíváno k propagaci aktivit města.


Cestovní ruch

• podporovat přípravu projektů cyklostezek v rámci sdružení obcí Baťův kanál a Jižní Haná

Jako člen sdružení se město podílí aktivně na rozvoji infrastruktury cestovního ruchu sdružení, spolupodílí se na organizaci promoakcí sdružení.

• rozšíření nabídky sportovně rekreačního vyžití návštěvníků koupaliště a sportovního areálu a rozšířit jeho provoz na celou sezónu

Drobné změny se postupně provádějí, provedena byla změna vedení a vytváří se podmínky pro naplnění tohoto cíle.

• zvážit možnost vybudování malého cyklokempu

O tento typ ubytování není dostatečně velký zájem, cíl však pokračuje.

• pokračovat a prohlubovat spolupráci s členy Svazku obcí kroměřížska pro rozvoj cestovního ruchu- společná účast na veletrzích a prezentace

Spolupráce se svazkem má ze strany pracovníků svazku rezervy.

• pokračovat a prohlubovat mezinárodní spolupráci a výměnné pobyty mládeže (Anglie, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko)

Spolupráce a vzájemné návštěvy město podporuje a probíhají a jsou organizovány a využívány zejména ze strany ZUŠ.

• koncepčně využívat propagační materiály pro zviditelnění města a možností rekreaceZáhlinice, Chrášťany

• dále zlepšovat a systematizovat komunikaci s občany místních částí prostřednictvím funkčního osadního výboru

Osadní výbor pracoval dobře, řada předložených požadavků byla realizována a posunuty priority dle jeho požadavků a doporučení.

• pokračovat ve snaze zajistit mimorozpočtové zdroje na opravu dalších místních komunikací

Z těchto zdrojů byla opravena komunikace k nádraží, Nová ulice, cesta k hřišti a rekonstruována budova školy v celkové hodnotě cca 10 mil. Kč.

• připravit pozemky v lokalitě u hřiště k výstavbě rodinných domů

Aktualizuje se schválená zastavovací studie, je zpracována dvojí alternativní varianta pro 8 nebo 12 domů.

• vybudovat víceúčelové a dětské hřiště ve sportovním areálu

Byly osazeny průlezky ve sportovním areálu

• provést vyčištění a úpravu parku v Záhlinicích

Bylo provedeno částečné srovnání povrchu a zlikvidovány náletové rostliny, je zpracován projekt na úpravu parku (parkoviště, chodníky, odpočinková zóna, případně nový vstup na hřbitov ze strany parku).

• realizovat opravu budovy Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích ze získané dotace a zajistit organizačně a personálně jeho provoz ve spolupráci s občanským sdružením Spolek přátel Františka Skopalíka

Oprava byla s dotací z ROP realizována, provoz zajištěn personálně městem, plní se požadavky udržitelnosti projektu organizací kulturních ,osvětovýcha a vzdělávacích akcí, je rozvinutá spolupráce s Agrární komorou, a dalšími organizacemi. Spolupráce se Spolkem je dobrá, jsou mu poskytnuty prostory pro činnost, spravuje část expozice a pořádá vlastní akce.

• zlepšit informovanost občanů místních částí formou organizace pravidelných schůzek vedení města s občany v těchto částech

Bylo realizováno několik schůzek osadního výboru za účasti vedení města.

V Záhlinicích a Chrášťanech byl vybudován a uveden do provozu přes poměrně velké komplikace vodovod. Provozovatelem je město Hulín prostřednictvím společnosti SATE. Provoz je ze strany města zatím dotován tak, aby cena vody nebyla vyšší, než v Hulíně. Postupně se občané připojují.Další důležité záležitosti připravené pro dlouhodobý rozvoj města

Byl zpracován důležitý plánovací dokument – Program rozvoje města Hulína na programové období 2014 – 2020


Dále je dokončeno zpracování nového Územního plánu města Hulína, jako významného regulativního dokumentu pro další rozvoj města (je ve fázi veřejného projednání a těsně před schvalovacím procesem)


Je zřízena MAS Jižní Haná, na které má město Hulín zásadní podíl jako prostředku pro vícezdrojové financování rozvojových projektů z prostředků EU v programu LEADER. MAS je funkčním právním subjektem splňujícím požadavky LEADER, momentálně pracuje na strategickém plánu rozvoje území. Je ve fázi dokončené analytické části, je definovaná vize a základní cíle rozvoje území. Čeká se však na nastavení systému financování MAS ze strany vlády a jednotlivých ministerstev.