• Hulín - dobré město pro život

    Váš kandidát na starostu

    kandidátní listina   č.5

    Mgr. Roman Hoza


Co chceme a jak

Bezpečnější město

     • rozšíříme kamerový systém na další kritická místa ve městě

     • dokončíme výstražný varovný systém pro krizové situace ve městě – bezdrátový městský rozhlas

     • dál budeme podporovat činnost dobrovolných hasičů v Hulíně a Záhlinicích

     • provedeme analýzy pro a proti zřízení městské policie


(Ve spolupráci s PČR budeme pokračovat v rozvoji a využití kamerového systému, budeme podporovat hasiče v Hulíně i Záhlinicích v jejich činnosti zabezpečující pomoc v krizových situacích. Budeme se zabývat otázkou nutnosti a hospodárnosti zřízení městské policie.)Udržitelný rozvoj a hospodaření

     • budeme se držet osvědčené strategie rozpočtování hospodaření bez dluhů

     • budeme hledat další formy získávání dotačních prostředků a jejich zdroje

     • budeme investovat do úspor a do projektů přinášejících užitek městu bez nepřiměřených provozních nákladů

     • udržitelně budeme rozvíjet i oblast životního prostředí, pracovat na péči a tvorbě krajiny

     • budeme dále revitalizovat zeleň ve městě, zlepšovat jeho estetický vzhled a připravíme kvalitní projekt regenerace městského parku


(Vyhneme se dluhům a budeme se držet rozumného a promyšleného rozpočtování, zdravého a úsporného hospodaření s přispěním národních i evropských dotačních zdrojů. Budeme tvořit lepší životní prostředí ve městě další obnovou a rozšiřováním zeleně a realizací kvalitního projektu regenerace městského parku.)Komfortní prostředí k životu, město příležitostí a kvalitních služeb

     • budeme dál podporovat a rozvíjet sociální služby pro seniory a pro mladé rodiny včetně dětských jeslí

     • budeme pokračovat v postupném zlepšování materiálně technických podmínek v mateřské a základní škole, cíleně podporovat moderní prostředky výuky a komunikaci s        rodiči

     • budeme udržovat a dále rozvíjet spolupráci s lékaři ve městě a podporovat aktivity vedoucí ke zdravému životnímu stylu všech věkových skupin

     • budeme rozvíjet dále podmínky pro sport a rozšíříme nabídku veřejně přístupných sportovišť

     • budeme pracovat na získání dotačních prostředků pro vybudování nové sportovní haly

     • rekonstrukcí Sokolovny vytvoříme lepší zázemí pro masový sport

     • budeme podporovat kvalitní a přiměřené kulturní akce, zlepšíme zázemí pro kulturu

     • budeme více podporovat neziskové organizace města působící zejména v oblasti kultury sportu, vzdělávání a osvětě

     • budeme dál podporovat činnost Muzea Fr. Skopalíka v Záhlinicích a veškeré akce a aktivity v oblasti folklóru a hanáckých tradic

     • budeme aktivně vyhledávat a jednat s vlastníky pozemků o možnosti výstavby individuálního bydlení


(Udržíme a zkvalitníme materiálně technické podmínky jeslí, mateřské i základní školy, sociálních služeb pro seniory. Budeme dál spolupracovat s lékaři a neziskovým sektorem na propagaci zdravého životního stylu. Zlepšíme podmínky pro sport, pokusíme se zajistit prostředky na vybudování tenisových a volejbalových kurtů a sportovní haly. Budeme podporovat veškeré přiměřené kulturní aktivity včetně folklóru a místních tradic, včetně Muzea Fr. Skopalíka v Záhlinicích. Budeme hledat pozemky a jednat s vlastníky o možnosti výstavby rodinných domů.)Zdravé město aktivních, spokojených a informovaných občanů

     • budeme podporovat veškeré pozitivní občanské aktivity a podnikání

     • ve spolupráci s Úřadem práce zapojíme dlouhodobě nezaměstnané do veřejně prospěšných a sezónních prací

     • budeme dál rozvíjet možnosti elektronické komunikace s občany využitím moderních technologií

     • udržíme úroveň vstřícné a otevřené radnice a veřejné správy


(Budeme podporovat aktivitu a podnikavost občanů a jejich informovanost. Budeme hledat možnosti podpory nových živnostníků, vytvořením pracovních míst ve veřejně prospěšných a sezónních činnostech zapojíme dlouhodobě nezaměstnané. Budeme pokračovat v systematizaci toků informací k občanům. Udržíme úroveň vstřícné otevřené radnice.)